[Hướng dẫn] Chuyển Google Analytics 4 về 3 và kết hợp 2 thuộc tính với nhau