Phần mềm độc hại được viết bằng ngôn ngữ lập trình Nim - NimzaLoader